http://www.yogafederasyonu.org TALİMATLAR - Yoga Federasyonu - Birlik olmak

 

 

Site İçi Arama
Sepet
Sepetiniz boş.
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    

TALİMATLAR

 

YÖNETİM KURULU

 KARAR TARİHİ      : 10.04.2013

KARAR NO            : 02

 

YOGA  FEDERASYONU SALON TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1–(1)  Bu Talimatın hedefi, kültürel faaliyet yaygınlaştırma ortak amacı ile her yaşta yapılacak sağlık, yoga, yoganess, egzersiz, radyestezi, bireysel eğitim, zindelik, rehabilitasyon, meditasyon, estetik, kuvvet, kişisel gelişim konuları, esneklik.. gibi özellikleri içeren her türlü fiziksel ve zihinsel faaliyet, uygulama ile federasyona bağlanacak diğer branşlarının uygulanabileceği salonlarının denetimi ve bu salonlara Yoga Eğitimi hususunda yeterlilik belgesi verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

            Kapsam

Madde 2–(1) Bu Talimat, yoga’nın her tür çalışmalarını, yoganess, radyestezi, kişiye özel eğitim, pilates, kişisel gelişim ve federasyona bağlanacak branşların uygulamaları kapsamında yer alan Dernekler ve tesislerinin denetimi ve yeterlilik belgesi verilmesi ile ilgili usul ve esaslardan oluşur ve bu talimat hükümleri, gerçek - tüzel kişilerce açılmış olan bütün özel salonları kapsar.

 

            Dayanak 

Madde 3–(1) Bu Talimat, 01/04/2013 tarih ve 06-109-101/2013 Sayı ile İçişleri bakanlığı Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü onayı ile kurulan Yoga Federasyonu’nun Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır

 

            Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

a) Bakanlık     :  İçişleri Bakanlığı    

b) Federasyon             :  Yoga Federasyonunu,

c) Federasyon Başkan ı : Yoga Federasyonu Başkanını,

ç) Yönetim Kurulu        :  Yoga Federasyounu Yönetim Kurulunu

d) Disiplin Kurulu         :  Yoga Federasyonu Disiplin Kurulunu,

e) Eğitmen Eğitim Talimatı    : Yoga Federasyonu Eğitmen Eğitim Talimatını,

f) İl Başkanlığı           : İlin Valisini,

g) İl Müdürlüğü         : İl Dernekler Müdürlüğünü,

h) İl Temsilcisi            : Yoga Federasyonu İl temsilcisini,

ı) Denetleyici              : Konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetleme görevini yapmak üzere görevlendirilen uzmanı,

i) Branş                       : sağlık, yoga, yoganess, egzersiz, radyestezi, bireysel eğitim, zindelik, rehabilitasyon, zen, meditasyon, estetik, kuvvet, esneklik, kişisel gelişim, boş zaman değerlendirme gibi özellikleri içeren her türlü fiziksel ve zihinsel egzersizin yapıldığı özellikleri içeren etkinlikler.

j) Salon                       : sağlık, yoga, yoganess, egzersiz, radyestezi, bireysel eğitim, kişisel gelişim, zindelik, rehabilitasyon, zen, meditasyon, estetik, kuvvet, esneklik, boş zaman değerlendirme gibi özellikleri içeren her türlü fiziksel ve zihinsel egzersizi yapmak amacıyla açılan tüm özel salonları,

k) Eğitmen                  : Federasyonca düzenlenen eğitmen eğitim programını tamamlayarak federasyon onaylı eğitmen belgesi alan her kademedeki öğretici, çalıştırıcı veya eğitmeni,

l) Katılımcı                 : Açık alanlarda ve salonlarda her türlü uygulamalara katılacak olan her yaştaki kişiyi,

m) Yeterlilik Belgesi  : Yoga Federasyonu Ana statüsüne bağlı olarak verilecek salonun uygunluk belgesini,

n) Yönetmelik            : Yoga Federasyonu Yönetmeliğini,  ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Salon Denetimleriyle İlgili Hükümler

 

Denetim Zorunluluğu

Madde 5- (1) Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince; salonların tescil ve vizelerinin yapılması, genel ahlak kurallarına, Yoga Federasyonunun amacına ve kurallarına uygun faaliyet yapmaları, salonda belgeli Yoga Federasyonu ilgili branşlarda, yoga ve Yoganess.. eğitmeni bulundurmaları, asgari sağlık koşullarını sağlamaları ve yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları konularında federasyon tarafından denetim yapılmalıdır.

 

Denetim Türleri

Madde 6-(1) Federasyonca yapılan denetimler ikiye ayrılır:

a)                 İdari Denetim: Salonların yönetmelik uyarınca gerekli belge ve şartlara haiz olup olmadığının denetlenmesi,

b)                 Teknik Denetim: Salonların ekipman standartları, fiziki koşulları itibariyle uygunluğunun ve amaca yönelik hizmet üretip üretmediğinin denetlenmesi,

(2) Yeterlilik belgesi almak için başvuran salonlara teknik denetim yapılır.

(3) Federasyon / İl temsilcilerince yada görevlendirilen denetçilerce yapılacak denetleme sonucunda eksikleri rapor edilen salonlara, federasyon tarafından teknik denetim yapılır.

 

Denetim Aralıkları

Madde 7-(1) İdari denetim yılda bir kez yapılır. Ancak idari denetim sonucunda eksik ve kusurları rapor edilen salonlarla ilgili mükerrer denetlemeler yapılabilir.   

(2) İdari denetim sonucunda teknik denetim yapılması istenebilir.

(3) Denetim federasyon başkanlığının uygun göreceği tarihlerde yapılır. 

 

Denetçilerin Belirlenmesi

Madde 8-(1) İdari Denetçiler ilgili mevzuata hakim olmak kaydıyla, Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve federasyonun alt kurullarında görevli kimseler, il ve bölge temsilcileri ve Federasyon yönetimince denetleme yetkisi verilmiş diğer kişiler arasından seçilir.

(2) Teknik Denetçiler, ekipman ve tesislerle ilgili konularda uzmanlık eğitimine sahip olan ve federasyonunun ilgili kurullarında görevli kişiler arasından seçilir.

(3) Denetçi olacaklarda şu şartlar aranır:

a)                  T.C. vatandaşı olmak,

b)                 En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak (üniversitelerin egzersiz ağırlıklı, hukuk ve idari bilimlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir),

c)                  24 yaşını tamamlamış olmak,

ç)        Bir defada altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası almamış olmak,

d)                 Ağır hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası almamış olmak.

 

Denetim Raporu

Madde 9- (1) Denetçiler denetledikleri salonlarla ilgili olarak ekte yer alan Salon Denetleme Raporunu doldurur. 

(2) Rapor denetimden itibaren en geç 15 gün içerisinde Federasyona iletilir.

(3) Denetim raporunun kopyası Federasyon Başkanlığınca bir üst yazıyla denetlenen salon idaresine gönderilebilir.

(4) Denetçi, gördüğü aksaklıkları düzeltmek üzere salon idaresine süre verir. İkinci denetlemede de aksaklıklar giderilmemiş ise, Yönetmelikde belirtilen belirli iptal cezalarının uygulanması Federasyon / İl temsilciliğine yada atama yaparak onaya sunulur.

 

Denetim Raporuna İtiraz

Madde 10-(1) Salonlar, Federasyon tarafından kendilerine gönderilen rapora itiraz edebilir. Bu durumda yeni bir denetçi görevlendirilerek, denetimin yeniden yapılmasını talep edebilirler. 

(2) İtiraza söz konusu bilgilerin ikinci denetim raporunda da yer alması halinde, tekrar bir denetleme talep edilemez.

 

Denetim şekli

Madde 11- (1) Denetime tabi tutulan salonlar, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen anlaşmalı aracı kurumlar tarafınca Federasyon gözetiminde yapılacak ve her yıl vize edilecektir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlilik Belgesi İle İlgili Hükümler

 

            Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Madde 12 - (1) Yönetmelik gereğince, Yoga, Yoganess ve Federasyon branşlarını kapsar amaçlı kurulan her türlü salonu, federasyondan salon yeterlilik belgesi almak zorundadır.

 

            Yeterlilik Belgesi Alma Başvurusu ve Belgenin Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Yeterlilik belgesi alacak özel salonlar, Federasyonu açıklayacağı belgeleri hazırlayarak federasyona müracaat eder. Belgelerini ileterek, federasyonca yeterlilik belgesi düzenlenmesini talep eder.

(2) İlgili müracaatcı, federasyonca belirlenen denetleme ve belgelendirme ile ilgili prosedürü  federasyona iletir.  

(3) Federasyon belgelere ve yapılacak denetleme sonucunda tutulacak rapora istinaden yeterlilik belgesini tanzim eder.

(4) Düzenlenen yeterlilik belgeleri ilgili salona gönderilir.

Yeterlilik Belgesinin Vize Edilmesi

Madde 14 - (1) Yeterlilik belgesi önkoşul olarak federasyon tarafından her yıl vize edilir.

(2) Yeterlilik belgesi yılın ilk ayı içerisinde vize edilir.

(3) Yıllık vize yapılmadığı durumlarda federasyon tarafınca iptal edilir.  

Yeterlilik Belgesinin Askıya Alınması veya İptali

Madde 15 - (1) Federasyon tarafından yapılan denetleme sonucunda, tesiste görülen eksiklikler veya amacının dışında yapılan etkinlikler nedeniyle, denetçi yeterlilik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesini talep edebilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Salonların Tanımlanması ve İşleyişi İle İlgili Hükümler

            Salonlarda Aranan Fiziki Koşullar

Madde 16 - (1) Yoga Federasyonu salonlarında şu koşullar aranır;

a) Salonda çalışma alanı olarak kişi başı 2 m2 alan bulunması, çalışma alanı tavan yüksekliğinin İmar, yapı kullanım izin belgelerinde bulunduğu kadar olması, kullanım alanı rahat olmak üzere en az bir soyunma odası, egzersiz yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı en az 18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

b) Kullanım alanı rahat olmak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

c) Bayan ve erkek katılımcıların aynı saatlerde birlikte egzersiz yaptığı salonlarda en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması;

d)  Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,

e) Salonda çalışmanın yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının katılımcı sayısına göre yeterli seviyede olması,

f) Salon zeminin tahta, parke, sunta, halıfleks, sentetik kaplama ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması,

g) Salonda yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

h) Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun ve benzeri manialar bulunmaması,

ı) Salonun bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması, salonda ecza dolabı ve gerekli sağlık malzemesi ile ilaçların bulunması,

i) Salonda yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması,

j) Engellilere  ve tüm katılımcıların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması,

zorunludur.

 

Salonların Sınıflandırılması

Madde 17- (1) Özel salonlar büyüklükleri esas alınarak üç sınıfa ayrılır:

a)      3 ncü sınıf salonlar: Toplam alanı 151 metre kareden daha az olan salonlar,

b)      2 nci sınıf salonlar: Toplam alanı 151 - 300 metre kare arasında olan salonlar,

c)      1 nci sınıf salonlar: Toplam alanı 300 metre kareden daha fazla olan salonlar,

 

Üye kartı  Çıkarma Zorunluluğu ve Uygulanacak Yaş Sınırı

Madde 18- (1). Özel salonlar dört yaşından itibaren üye kayıt edebilir. Üst yaş sınırı yoktur.

(2) Federasyon salonların yeterliliği için belirli sayıda katılımcı bulunması önkoşulu koyabilir.

 

Salonlarda Eğitmen Çalıştırma Zorunluluğu

Madde 19- (1) Salonlarda Yoga, yoganess ve ilgili branş belgesine sahip eğitmenler çalıştırmak zorunludur. Salonların tipine göre;

a)      1 nci sınıf salonlarda en az bir tane 3. Kademe ve iki tane 1. Kademe eğitmen

b)      2 nci sınıf salonlarda en az 1 tane 2. Kademe ve bir tane 1. Kademe eğitmen,

c)      3 ncü sınıf salonlarda ise en az 1 tane 2. Kademe eğitmen bulundurmak zorunludur.

(2) Salonun işletildiği ilde üst kademe eğitmenler bulunmuyorsa, onların yerine geçici süreyle alt kademe eğitmenler çalıştırılabilir. Ancak salonlarda görevli eğitmenler, federasyon tarafından belirlenen terfi süresini doldurduklarında açılan ilk üst kademe kursa katılmak zorundadır.

(3) Salonlarda görevli eğitmenler, federasyon tarafından verilen eğitmen kimlik kartını her yıl vize ettirmelidir. Vize işlemi federasyonca veya federasyon izniyle düzenlenen bir seminer çerçevesinde yapılabilir.

(4) Bir eğitmen ikiden fazla salonda ve ikinci bir ilde görevlendirilemez.

 

Salonların Devri

Madde 20- (1) Salonların devredilmesi halinde,  yeterlilik belgesi iptal edilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

            Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 21 - (1) Bu Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Yürürlük

Madde 22- (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 23- (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.       

 

 

YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ         : 10.04.2013

KARAR NO               : 03

 

YOGA  FEDERASYONU EĞİTMENLİK TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1–(1) ) Bu Talimatın hedefi, kültürel faaliyet, yaygınlaştırma ortak amacı ile her yaşta yapılacak sağlık, yoga, yoganess, egzersiz, radyestezi, bireysel eğitim, zindelik, rehabilitasyon, meditasyon, estetik, kuvvet, esneklik.. gibi özellikleri içeren her türlü fiziksel ve zihinsel faaliyet, uygulama ile federasyona bağlanacak diğer branşları uygulatabilecek eğitmenlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Yoganess nedir: Kendini daha iyi hissetme, Doğru nefes, sağlığını güçlendirip yaşam kalitesini yükseltmek. Özellikle düzenli egzersiz ve doğru beslenme alışkanlıkları ile birlikte edinilen fiziksel, zihinsel güç ve sağlıklı kaliteli yaşam tarzıdır. 

 

         Kapsam

Madde 2–(1) Bu Talimat, Yoga ve Yoganess felsefesi kapsamında yer alan çalışma alanlarına yönelik eğitmen eğitim programları ile federasyona bağlı/bağlanacak diğer branşların uygulama usul ve esaslarını kapsar.

 

         Dayanak 

Madde 3–(1) Bu Talimat, Yoga Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

         Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

a) Bakanlık                      :İçişleri Bakanlığını   

b) Federasyon                  :Yoga Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı       :Yoga Federasyonu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu              :Federasyon Yönetim Kurulunu

e) Eğitmen                       :Yoga federasyonunca yapılan eğitmen eğitim programlarını başarı ile tamamlayarak, bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan kişiyi,                                           

f) Eğitim Programı             :Her kademedeki eğitmen yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Kurs düzenleme 

Madde 5–(1) Eğitmen eğitim kursları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel salonlar şirketler ve örgün eğitim kurumları ile özel tesislerinin eğitmen gereksinimleri esas alınarak, Federasyon tarafından düzenlenir.

(2) Eğitmen kurs ve seminerlerine katılanlardan, federasyon ücret alır Federasyon başkanlığınca saptanan ücretler, kurs ve seminer ilanı ile birlikte açıklanır. Başvuru formunda açıkca belirtildiği üzere, Eğitmenler talimatnameleri kursa katılarak kabul ederler olası haber ve duyurular resmi web sitesinden yayınlandığı zaman herkese duyurulmuş olarak kabul edilir, Eğitmen bazı bilgileri vize teyidi yapılabilmesi amaçlı ulaşılabilir hale getirilebilir ders ve etkinliklerden alınacak resim ve videolar kullanılabilir.

(3) Federasyon eğitimler ve uygulamalar için farklı tüzel, özel kamu kurum ve kuruluşları.. birimlerle çalışabilir Seminerleri, sınavları, eğitimleri, eğitmen atamaları, alan mekan tespit etmeleri vb. hususunda yetki verebilir.ortak projeler oluşturabilir, yürütebilir.

 

Eğitmen eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak koşullar 

Madde 6–(1) Kademeler itibariyle eğitmen eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) En az orta öğretim veya dengi okul mezunu olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d) 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

(2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Yoga Federasyonu kurullarında görevli olmak, salon işletmesi sahibi olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek,  tercih sebebi olacaktır.

(3) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan istenecek belgeler Federasyon tarafından belirlenerek ilan edilir.  

 

Eğitmen sınıflandırılması

Madde 7–(1)  Eğitmenler beş kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a) Yardımcı Eğitmen (I. Kademe).

b) Eğitmen (II. Kademe).

c) Kıdemli Eğitmen –(III. Kademe).

d) Baş Eğitmen (IV. Kademe).

e) Teknik Direktör / Baş Eğitmen Eğitmeni (V. Kademe).

 

          Görev alanları 

Madde 8–(1) Her kademedeki eğitmen lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar:

a) Yardımcı Eğitmen: Üst düzey eğitmenin yanında ve hala açık alanlarda,

b) Eğitmen : Amaca yönelik her türlü tesisde,

c) Kıdemli Eğitmen: Amaca yönelik her türlü tesisde,

d) Baş Eğitmen: Çok amaçlı ve şubeli merkezlerinde üst düzey teknik yönetici olarak,

e) Teknik Direktör /Baş Eğitmen Eğitmeni: Çok amaçlı ve şubeli merkezlerinde üst düzey teknik yönetici olarak ve daha alt kademedeki eğitmenlerin yetiştirilmesinde görev yaparlar.

(2) Üst kademedeki eğitmen lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. Üst kademe eğitmen bulunmaması halinde daha alt kademedeki eğitmenler görevlendirilebilir.

 

         Eğitim kademeleri ve kademeler arası geçiş ve terfi

Madde 9–(1)  Eğitmen eğitim kursları beş kademede yapılır.

a) Yardımcı Eğitmen (I. Kademe) kursu : Bu kademe için düzenlenen eğitim programını,

b) Eğitmen (II. Kademe) kursu: Yardımcı Eğitmen lisansına sahip antrenörlerin katılabildiği eğitim programını,

c) Kıdemli Eğitmen (III. Kademe) kursu : Eğitmen lisansına sahip eğitmenlerin katılabildiği eğitim programını,

d) Baş Eğitmen / Supervisor (IV. Kademe) kursu: Kıdemli Eğitmen lisansına sahip antrenörlerin katılabildiği eğitim programını ,

e) Teknik Direktör / Baş Eğitmen Eğitmeni (V. Kademe) kursu: Baş Eğitmen / lisansına sahip eğitmenlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

(2) Eğitmenlik kademeleri arasındaki geçiş ve terfi işlemleri prosedür ile düzenlenir.

 

Eğitmen eğitim programı 

Madde 10–(1) Federasyon, kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatlerinin süresini uzatmaya veya kısaltmaya, branşlarda farklı programlar uygulamaya, programdaki derslere yeni dersler ilave ederek ders isimlerini değiştirmeye veya ders çıkarmaya yetkilidir. Uygulanacak kurslara ait ders programları ve ders içerikleri eğitim kurulu tarafından hazırlanarak, prosedür statüsünde ve yönetim kurulu onayı ile uygulanır.

(2) II. Kademeden itibaren özel eğitim derslerinde farklı programlar uygulanarak, özel tanımlı (yoganess ve yoga-pa uzmanı, hidrolik aletler uzmanı, kalistenik ve egzersiz yer hareketleri uzmanı, açık alan ve park hareketleri uzmanı, vb.) idari uzmalar eğitmenler yetiştirilebilir.

 

Öğretim görevlileri

Madde 11–(1) Eğitim programında yer alan derslerde öğretim görevlilerinin görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim görevlileri, yüksek öğrenim görmüş, tercihen eğitmenlik formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip, bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından Federasyon tarafından görevlendirilir.

b) Özel eğitim programına ait derslerin öğretim görevlileri, daha üst kademede eğitmen belgesine sahip olan kişiler arasından, bu seviyede eğitmen bulunmaması halinde mevcut eğitmenlerden en üst seviyede olanlar ya da alanında uzmanlaşmış eğitmenler arasından Federasyon başkanlığınca seçilir.

 

Yabancı  uzman ve eğitmenlerden yararlanma 

Madde 12–(1)  Eğitmen eğitim programlarında yabancı uzman ve eğitmen olanlar da öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir.

 

Gelişim semineri 

Madde 13–(1)  Federasyon, her kademedeki eğitmen kurslarına ek olarak eğitmen gelişim seminerleri de düzenler.

 

Belge verilmesi 

Madde 14–(1) Her kademede açılan eğitmen eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere, Federasyonca eğitmen belgesi  verilir. Üst kademelere terfi için bu tür seminerlere katılım ön koşulu getirilebilir.

 

Lisans verilmesi ve geçerlilik kriterleri

Madde 15–(1) Eğitmen belgesini almış olanlara Federasyon tarafından eğitmen lisansı verilir. Lisanslar her yıl Federasyon tarafından vize edilerek geçerlidir,

(2) Federasyon Vize ve Gelişim seminerlerine ücret uygular.

(3) Lisansların geçerliliği aynı zamanda her yıl (minimum bir) gelişim seminerine katılmayı gerektirir. Seminerler yoga federasyonu resmi web sitesi üzerinden yayınlanarak duyurulur, sayfada yayınlanarak aynı zamanda ilgili herkese iletilmiş duyurulmuş olarak kabul edilmektedir. Bu durum bütün yayınlar için geçerlidir.

 

Eğitmen belge ve lisansının geçersiz sayılması

         Madde 16–(1)  Son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan eğitmenlerin lisansları, Yönetim Kurulu tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Talimatda belirtilen, eğitmen kurslarına katılacaklarda aranan koşullardan herhangi birini eğitmen belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu koşullardan herhangi birini taşımadığı eğitmen belgesi verildikten sonra anlaşılan eğitmenlerin belge ve lisansları, Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır.

(2) İki defa üst üste lisanslarını (Eğitmenlik belgesi) vize ettirmeyen eğitmenlerin lisansları, Yönetim Kurulu tarafından süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan eğitmenler, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkarabilir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan eğitmenlerin, eğitmenlik belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulunca askıya alınır. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

(4) Eğitmenlik belgesi sahibi olup;  Bulunulan yıl içerisinde eğitmenlik yapmayacaklarını dilekçe ile federasyona bildirmeleri ve o yıl içerisinde eğitmenlik yapmamaları durumunda herhangi bir vize vb uygulamasına tabi olmayacaklardır. İki yıl süresince aktif olmayan eğitmenlerin yeniden eğitim seminerine katılmaları gerekmektedir.

 

Sınav  ve değerlendirme

Madde 17–(1) Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bölümlerden sınava alınırlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Sınavlar; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılır. Derslerin sınavları, derslerin öğretim görevlileri tarafından değerlendirilir. Ancak gerek görülmesi halinde temel eğitim derslerinin sınavı tüm derslerin sorularından oluşacak toplu bir sınav olarak da düzenlenebilir. Bu durumda soruları öğretim elemanları hazırlar, fakat sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi kurs yöneticisi tarafından yapılır. Toplu yapılan sınavda başarı / başarısızlık da tüm temel eğitim derslerini kapsar.

b) Sınavın soru adeti ve süresi öğretim görevlilerince belirlenir.

c) Eğitim programlarına ait derslerin her biri yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programlarının her birinin sınavlarından en az atmış (60) puan alınması zorunludur.

d) Eğitim programlarına ait bölümlerin yazılı sınavlarının ardından sözlü / uygulamalı sınav yapılması halinde bu sınav da yüz puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavdan altmış puanın altında not almamak koşulu ile yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olmalıdır.

e) Temel ve özel eğitim derslerinin sınavlarından birinden başarısız olanlar, daha sonra açılacak olan eğitmen kurslarına devam etmeksizin, başarısız olduğu dersten iki yıl içerisinde en çok iki kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olurlar. Ancak, bu süreler içerisinde başarısız olanlar kurslara tekrar katılmak zorundadırlar.

f) Sınavlara girmeyen kursiyerler derslere devam etmemiş kabul edilir ve bunlara F notu verilir.

g) IV ve V. kademe kurslara katılıp başarılı olan kursiyerler, branşlarında hazırlayacakları en az 2500 sözcükten  oluşacak kurs bitirme projelerini, programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde eğitmen belgelerini almaya hak kazanırlar. Kurs bitirme projeleri eğitmen adayları tarafından saptanır.  

Puanlama / notlar:  A (90+); B (89-80); C (79-70); D (69-50); E (49–0); (Devamsız) F

h) Temel Eğitim derslerinden sorumlu olmayan adaylar, bu bölümden sınavda sorumlu tutulmazlar. Özel eğitim derslerinden sorumlu olmayanlar da bu bölümde sorumlu olmadıkları derslere ilişkin sorulardan sorumlu olmazlar. Bu durumdaki adaylar ek sorulara yanıt verirler.

 

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

Madde 18–(1) Eğitmen eğitim kurslarının yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, kursiyerler, kurs bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde  yazılı olarak federasyon başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar otuz gün içinde  Federasyon tarafından sonuçlandırılır.

 

Devam zorunluluğu

Madde 19–(1) Kursa bir tam gün veya iki yarım günden daha uzun süreyle katılmayan kursiyerlerin,  kursla ilişikleri kesilir. Kurs süresince iki günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.  

 

 MUAFİYET

1.kademe eğitmen

Madde 20–(1) Yurt dışı Yoga eğitim programlarına devam ederek başarılı olanlara,

“değerlendirilerek” ilgili derslerden muafiyet verilebilir.

 

1.kademe eğitmen kursunda temel eğitim derslerinden sorumlu olmama

Madde 21–(1) 1.kademe eğitmen kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda adaylar,

a) Yurt dışı Yoga eğitim programlarına devam ederek başarılı olanlara, temel eğitim programında yer alan dersleri aldıklarını belgeleyenler,

temel eğitim derslerinden sorumlu tutulmazlar.

 

 

Özel eğitim derslerinden sorumlu olmama

         Madde 22–(1) Yurt dışı Yoga eğitimlerinde aynı dersleri aldıklarını belgeleyenler, özel eğitim derslerinden sorumlu tutulmazlar.

 

Uluslararası eğitmen kursu ve semineri

Madde 23–(1) Federasyon, uluslararası federasyonlar ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde uluslararası eğitmen kursları veya seminerleri düzenleyebilir.

 

Kurs yönetimi

Madde 24–(1) Eğitmen kursları, federasyon kurullarında görevli kimseler tarafından yönetilir. Kursun öğretim görevlileri de kurul üyesi olmaları halinde yönetici olarak görevlendirilebilir. Federasyon kurul üyeleri veya federasyon personeli arasından kurs yöneticisi yardımcısı görevlendirilebilir.

(2) Kurs yöneticisi ve varsa kurs yöneticisi yardımcısı kursiyerlerin belgelerinin toplanması, kursa katılacakların belirlenmesi, kursiyer ve öğretim görevlilerinin devam-devamsızlıklarının takibi, kurs sonuçlarının ilanı ve kursa ait tüm belgelerin federasyona teslim edilmesinden sorumludur.

 

Sertifikasyon Kurallarımız:


Madde 25- (1) Sertifikanın kullanım yetkileri ve sorumlulukları hak sahibine aittir. Sertifikalar kiralanamaz, başka bir kurum adına kayıtlı gösterilemez.

2) Sertifikalar yıllık dönemler için verilir. Geçerli olabilmesi için gerekli yenileme koşullarına uyulması şarttır.

3) Sertifika sahibi, ancak yeterli koşullara uygun kuruluşlarda ders verebilir.

4) Sertifika sahibi, vergi,  sigortav.b. yasal düzenlemelere t am anlamıyla uymak zorundadır. Yoga Federasyonu, yoga standartları dışında kalan yasal düzenlemelerden sorumlu değildir.

5) Yanıltıcı faaliyelerde bulunarak disiplin kurulumuza sevkedilen ve siyasi suçlar hariç, kanunlarımızca suç teşkil eden bir hususta hüküm giyenlerin belgeleri YK kararı ile iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 


 Hüküm bulunmayan haller

 Madde 26–(1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümü Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda sağlanır.

 

Yürürlük

         Madde 27–(1) Bu Talimat karar alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme 

Madde 28–(1)  Bu Talimat hükümlerini Yoga Federasyonu Başkanlığı yürütür.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 KARAR TARİHİ      : 10.04.2013

 

 

YOGA  FEDERASYONU DİSİPLİN TALİMATI

 

 

MADDE 1 - Amaç ve Kapsam

Bu Talimat, Yoga Federasyonu kapsamında genel disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma ve yargılama usul ve esaslarını belirlemek, disiplin ihlal oluşturan fiilleri ve bunların cezalarını saptamak amacı ile düzenlenmiştir

MADDE 2- TANIMLAR ve KISALTMALAR

Bu talimatta geçen;

a)   YF: Yoga Federasyonu’nu

b)  Yoga Salonu:  Yoga Federasyonu Salonu’nu

c)   Branş: Yoga Federasyonu branşlarını

d)  Branş Bölge Sorumlusu: YF’nin bölgesel teşkilatında yer alan her bölgede Branş faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve Bölge temsilciliğine bağlı olarak görev yapan kişileri,

e)      Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

f)      Uygulama Görevlileri: YF tarafından görevlendirilen  gözlemci, Bölge Sorumlularını ve diğer kişileri, ifade eder.

MADDE 3 – KAPSAM

Bu talimat, “Branş” kapsamında yapılan uygulamalarda ve bu uygulamalarla ilgili tüm hususlarda uygulanır.

MADDE 4 – TEMEL İLKELER

(1)   Salonlar, Gruplar ve gerçek kişiler centilmenliğe, talimatlara ve kurallara, YF kararları ve talimatlarına aykırı davranışlar nedeniyle disiplin cezaları ile cezalandırılırlar.

(2)   Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.

 

MADDE 5 – SORUMLULUK

Salonlar, Gruplar ve gerçek kişiler, görevlilerinin, üyelerinin ve taraftarlarının ihlallerinden dolayı sorumludurlar.  

MADDE 6 – TEŞEBBÜS

(1)  Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde cezada indirim yapılır.

(2)  Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar indirebilir.

MADDE 7 – SUÇLARIN TOPLANMASI

(1)   Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.

(2)   Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.

 

MADDE 8 – TAHRİK

(1)  Fiil, tahrik sonucu işlendiği takdirde cezada indirim yapılır.

(2)  Disiplin Kurulu, bu gibi hallerde ihlal için öngörülen cezayı tahrikin derecesini dikkate alarak üçte birine kadar indirebilir.

 

MADDE 9 –İNDİRİM NEDENLERİ 

(1)  Salonlar, Gruplar veya  gerçek kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir. 

 

(2)  Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

      MADDE 10 - CEZALAR

Disiplin cezaları, ihtar, men, hak mahrumiyeti, Salonlar, gruplar ve gerçek kişilerin ihracı, cezalarından ibarettir.

 

MADDE 11 – CENTİLMENLİĞE AYKIRI HAREKET

 (1)  Centilmenliğe ve Ahlak kurallarına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla YF’nin saygınlığını zedeleyen ya da Yoga’nın değerini düşüren kişi, Salonlar, Gruplar ve gerçek  kişiler men, hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

(2)  Centilmenliğe aykırı hareket eden  Salonlar, gruplar ve gerçek kişilere, men iki defa veya daha fazla süreli hak mahrumiyeti veya uygulamadan, faaliyetlerden ihraç cezası verilir.

 

MADDE 12 – HAKARET

(1)   YF veya mensuplarına, görevlilerine, yoga uygulayıcılarına, yöneticilere veya diğer ilgili Salonlar, Gruplar ve gerçek kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunanlar, men veya uygulamadan ihraç cezası ile cezalandırılırlar.

 

(2)   Yukarıda belirtilen fiillerde bulunan yoga uygulayıcılarına  ve diğer kişilere iki veya üstünde; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise üç veya üzerinde uygulama ve faaliyetden men veya ihraç cezası verilir.  

 

MADDE 13 – KURAL DIŞI HAREKETLER

 

(1)  kurallara aykırı olarak sertlik yapan veya şiddetli harekette bulunanlar men veya faaliyet ve uygulamadan ihraç cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

MADDE 14 – SALDIRI

(1)   YF mensuplarına, müsabaka görevlilerine, Yoga uygulayıcılarına, yöneticilere veya diğer kişilere saldırıda bulunanlar uygulama ve faaliyetden men, hak mahrumiyeti veya ihraç cezası ile cezalandırılırlar.

 

(2)   Saldırıda bulunan kişilere saldırının niteliğine göre beş veya üstünde uygulama ve faaliyetden men veya ihraç cezası verilebilir.

 

(3)   Saldırının YF mensuplarına veya görevlilerine yönelik olması halinde saldırının niteliğine göre 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

MADDE 15  – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

Yoga ile ilgili mevzuat hükümlerini, YF düzenlemelerini, Yoga kurallarını ihlal eden kişi veya salonlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde ihtar, uygulama ve faaliyetden ihraç,  men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

 

MADDE 16 – SAHTECİLİK

belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile YF’yi veya ilgilileri yanıltan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

MADDE 17 -  DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU 

Disiplin Kurulu, YF Talimatı uyarınca oluşturulur.

MADDE 18 - DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

(1)   Yoga uygulamaları kapsamında meydana gelen ihlallerini birinci derecede değerlendirmek ve bu talimat hükümleri çerçevesinde gerekli kararları vermekle görevlidir.

(2)   Disiplin Kurulu, verilen bütün kararları, ilgili adını belirterek kayıt altına alır ve Federasyona  iletir.

MADDE 19 – SAVUNMA

(1)   Savunma alınmadan ceza verilemez, savunma verilmemesi durumunda alınmadan verilir.

(2)   Savunmayı, görevli Disiplin Kurulu ister. Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği saatten itibaren 48 saattir. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz.

 

(3)   Savunma süreci uygulamaları, disiplin kurullarının talebine göre sözlü veya yazılı olabilir.

 

(4)   Görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.

 

MADDE 20 – KARARLAR

(1)   Disiplin Kurulu uygulama ve faaliyetler esnasında meydana gelen olaylarla ilgili görevli kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz.

 

(2)   Disiplin Kurulu kararlarına karşı 21. madde hükümlerine göre itiraz edilebilir.

 

(3)   YF Uygulamadan ve faaliyetlerden  men ve 30 güne kadar hak mahrumiyeti cezaları kesindir.

 

MADDE 21 – KARARLARA İTİRAZ

(1)   Bu talimatın 20. maddesinin 3. fıkrasında belirtilenlerden daha ağır cezalar ve turnuvadan ihraç cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde YF Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir.

 

(2)   Disiplin Kurulu kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler.

 

MADDE 22 – İNFAZ 

(1)   Bir uygulama, seminer yada faaliyet’de tamamlanmayan katılınmamış olsada müracaatı olması halinde men cezaları infaz edilir.

 

MADDE 23 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ KAPSAMI

Hak mahrumiyeti cezası alan kişiler, herhangi bir YF etkinliğinde düzenleyici veya katılımcı olarak yer alamazlar.

MADDE 24 – UYGULAMA VE FAALİYETDEN İHRAÇ CEZASININ KAPSAMI

Uygulama ve Faaliyetden ihraç cezası, kişilerin, salonların veya gerçek kişilerin eylemin meydana geldiği uygulama ve faaliyet kapsamından çıkartılmasıdır.

MADDE 25 - TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER

(1)  Talimatta belirtilmeyen hususlar hakkında karar vermeye YF yetkilidir. 

MADDE 26 – YÜRÜRLÜK

Bu Talimat, YF Yönetim Kurulu’nun 10.04.2013 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve YF’nin resmi web sitesi olan www.yoga.org.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

MADDE 27 – YÜRÜTME

Bu talimatı YF yürütür. 

 

Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Haber ve Duyurular
MUAFİYET / DENKLİK
Tarih: 26/12/2016
  YOGA FEDERASYONU MUAFİYET / DENKLİK UYGULAMASI Agreditasyonu olmayan Yoga eğitimi ... Devamını oku...

   Tüm haberler
Diller
İstatistikler
Toplam: 470919
Aktif: 2
Bugün: 40
Dün: 371

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Yoga Federasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                                

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

YOGA FESTİVALİ BAŞLIYOR


http://yoga.org.tr/icerik/1777/17/festival-program

 

 

 

 

 

 

1.KADEME YOGA EĞİTMENLİĞİ KURSU 


02 -03 / 09 - 10 Haziran 2018 ANKARA


Eğitmen: Profesör Dr Aydan ERKMEN

 


 

 

 

1.KADEME YOGA EĞİTMENLİĞİ KURSU


23 - 27 Mayıs/ 2018 Avrupa yakası İSTANBUL


Eğitmen: Yasemin DİKMEN

 

 

 

 

 

"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EL ELE PROJESİ"


Milli Eğitim Bakanlığı ve Yoga Federasyonu işbirliği 


 


 

 

 

 

 


--------------- 0 ---------------


YOGA STUDYOSU AÇMAK

Yoga eğitimi vermek, Studyo sahibi olmak isteyenler için,  

Yoga Federasyonu, Türkiye'de studyolarını açıyor

 

 

YOGA FEDERASYONU

www.yoga.org.tr